fbpx

תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל״בית הספר של תרבות כלכלית״פלטפורמה לניהול קהילות מסרים מיידיים (להלן: ״הפלטפורמה״). ניתן לקבל מידע אודות בית הספר של תרבות כלכלית באתר האינטרנט הפועל בכתובת www.financialculture.com (להלן: ״האתר״). תנאים אלה מתייחסים לשימוש באתר ובפלטפורמה (להלן יקראו יחדיו- השירות").

השירות מנוהל ומופעל על-ידי חברת Digital Cobwebs , ע.מ. 200449734 שכתובתה בקיבוץ גת, ת.ד 286  (להלן: מפעילת השירות).

השימוש בשירות, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות [נא לקשר למדיניות הפרטיות], וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

הנך רשאי להשתמש בשירות, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בין אם כמומחה ובין אם כלקוח, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) – 

 • אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 • הנך רשאי להשתמש בשירות למטרות שאינן מסחריות בלבד (למעט מתן ייעוץ ללקוחות במקרה של מומחה המשתמש בשירות) וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת השירות לאפשר שימוש מסחרי מוגבל בהיקפו בהתאם לשיקול דעתה; 
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • ככל שנרשמת לשירות בהתאם למפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת בלבד;
 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהשירות;
 • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילת השירות;  
 • אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לשירות ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. כמו כן, חל איסור לקשר לתכנים מהשירות, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. 

מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים בשירות ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

השימוש בשירות ואישורך את המסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות.  

אם אין ברצונך לקבל דיוור פרסומי ממפעילת השירות, אתה יכול לבטל את הסכמתך על ידי משלוח הודעה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה המופיעה באתר.

בכל מקרה, תוכל לבקש הסרה מקבלת דיוור פרסומי בכל עת על ידי שליחת הודעת סירוב; הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בכל דבר פרסומת שתשלח אליך מפעילת השירות ו/או מי מטעמה.

השימוש בשירות מחייב רישום אליו, מסירת פרטים אישיים במסגרת הרישום, והסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים כפי שאלה חלים עלייך כמומחה או כלקוח. 

הרישום לשירות מותר למשתמשים שהם בני 14 ומעלה בלבד. ברישומך לשירות אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 14 ומעלה או שאתה רשאי להירשם לשירות ולהשתמש בו בהתאם להסכמת הורה או נציג חוקי אחר, ככל שגילך נמוך מ-14 שנים. דע כי ככל שיתגלה כי הנך מתחת לגיל 14, וכי נרשמת לשירות בלא שקיבלת הסכמת הורה או נציג חוקי, אז מפעילת השירות תהיה רשאית לחסום את פעילותך וחשבונך בשירות.

במהלך רישום לשירות כלקוח תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, מספר טלפון, תאריך לידה וכן פרטים נוספים.

לתשומת ליבך, מסירת שמות המשתמש והסממאות שלך אצל גורמים שלישיים עשויה להוות הפרה של תנאי השימוש ו\או ההסכמים שיש לך עם גורמים אלה. באחריותך לוודא כי המידע שאתה מוסר למפעילת השירות לא מפר התחייבויות חוזיות שלך מול צדדים שלישיים. מפעילת השירות לא תהיה אחראית לכל טענה מצידך או מצד כל גורם שלישי כי סייעה או לקחה כל חלק בהפרת התחייבויות חוזיות שלך עם גורם שלישי. מוסדות פיננסיים שונים מאפשרים מתן הרשאות צפייה בנתוני החשבון לגורמים שלישיים; ככל שהדבר אפשרי, אנו ממליצים שתשקול לתת למפעילת השירות הרשאת צפייה כאמור. יובהר כי בכל מקרה מפעילת השירות לא תבצע פעולות בחשבונותייך וכי תשתמש בהרשאת הגישה שתינתן לה על יד הלקוח לצורך צפייה בנתנים לצורך מתן השירות בלבד.

שים לב: חלק מן השירותים ניתנים באמצעות אפליקציית Telegram ("Telegram"), וזו היא אחריותך הבלעדית להתקין, על חשבונך, את Telegram על המכשיר הנייד ו/או המחשב מהם אתה מעוניין לגשת לשירותים. למען הסר ספק, Telegram הינה רשת חברתית אשר נוצרה ומתוחזקת על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים עם ו/או בשליטת החברה. שימושך ב-Telegram כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים על משתמשי Telegram ואם אינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים על משתמשי Telegram, החברה לא תוכל לספק עבורך את השירותים. החברה אינה אחראית לשימושך ב-Telegram ואינה נושאת באחריות לשימושך ב-Telegram ו/או באחריות לכל תשלום עבור שימוש באינטרנט ו/או ב- Telegram (לפי התעריפים שייקבעו על ידי ספק האינטרנט שלך ו/או על ידי החברה המספקת את Telegram).

שים לב: השימוש בשירותים הוא ללא תשלום. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור השימוש בשירותים בעתיד.

על מנת למנוע שימוש לרעה בחשבונך בשירות, יהיה עלייך להתחבר ממכשירך הנייד, הנך נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה בחשבונך בשירות ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך בשירות.

במידה ותרצה לפנות אל מפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

בכל אחד מהמקרים הנ"ל, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות או למנוע יצירת קשר אתך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.

הפרטים שתמסור בעת רישום לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילת השירות. מפעילת השירות לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

תשומת ליבך לכך כי השירות נועד ככלי עזר לניהול קהילות מומחה מקצועיות וממוקדות ולקבלת שירותי ייעוץ ומענה לשאלות ממומחה שתבחר, אם תבחר להשתמש באחת או יותר מקהילות המומחים בשירות. מפעילת השירות אינה צד להתקשרות בינך לבין הקהילה שבחרת ואינה אחראית לוודא כי המומחה שבחרת רשאי לתת שירותי ייעוץ כאמור על פי דין או על טיב היעוץ המתקבל מהמומחה.  

מפעילת השירות רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת השירות לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים – 

 • אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת רישום לשירות;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות; 
 • אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים; 
 • אם נודע למפעילת השירות, כי הנך בן פחות מ-14 ולא ניתנה הסכמת ההורים או האפוטרופוס החוקי שלך לשימוש בשירות כנדרש;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להמשיך ולהשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;
 • עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;
 • לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
 • בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק ועומד באמות המידה המשפטיות המקובלות.

מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

על מנת להירשם לשירות כיועץ פיננסי יהיה עלייך לפנות למפעילת השירות ולהסדיר את רישומך לשירות, לרבות אישור המסמכים המחייבים והסדרת התשלום עבור השירות. בעת הרישום תתבקש למסור מידע אשר יכלול את שמך, שם החברה הנרשמת לשירות, כתובת, טלפון, פרטי התשלום עבור השירות ופרטי חשבון בנק עבור קבלת תשלום (במידה וסוכם עם המפעילה).

הנך נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה בחשבונך בשירות ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך בשירות.

במידה ותרצה לפנות אל מפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

בכל אחד מהמקרים הנ"ל, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות או למנוע יצירת קשר אתך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.

הפרטים שתמסור בעת רישום לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילת השירות. מפעילת השירות לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות [נא לקשר למדיניות הפרטיות] של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

השירות נועד ככלי עזר לניהול קהילות מומחה מקצועיות וממוקדות. בעצם הרישום לשירות הנך מאשר כי הנך רשאי לתת יעוץ בהתאם לדרישות כל דין. כמו כן, הנך מתחייב לשמור בסודיות כל מידע של לקוחות השירות אליו תיחשף כמומחה. חל איסור מוחלט על העתקה או העברה של המידע אליו אתה נחשף כמומחה בשירות מחוץ לשירות בכל דרך ובכל צורה שהיא.

מפעילת השירות רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת השירות לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים – 

 • אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת רישום לשירות;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות, בלקוחות השירות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות; 
 • אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים; 
 • אם נודע למפעילת השירות, כי הנך בן פחות מ-18;
 • אם נודע למפעילת השירות כי אינך מוסמך לתת ייעוץ פיננסי בהתאם לדרישות הדין הרלוונטי; 
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להמשיך ולהשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;
 • עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;
 • לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
 • בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק ועומד באמות המידה המשפטיות המקובלות.

מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

כמומחה הרשום לשירות, באפשרותך לשלוח ללקוחות השירות תכנים באמצעות השירות. 

תכנים שתשלח בשירות עשויים להיות כפופים לבדיקה ראשונית של מפעילת השירות, או לבדיקת התכנים בדיעבד. עצם משלוח התוכן למפעילת השירות אינו מחייב את מפעילת השירות לפרסם את התוכן ששלחת. מרגע ששלחת למפעילת השירות תוכן לפרסום או שליחה, יחולו עליו הוראות תנאים אלו. מפעילת השירות רשאית, אך איננה חייבת לפרסם או לשלוח את תכניך. היא תעשה זאת בהתאם לשיקול דעתה. 

בעת שיגור תכנים באמצעות השירות או מסירת תכנים לפרסום בשירות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או השיגור כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ולטעון לשירות, או לשגר באמצעות השירות, את התכנים הבאים – 

 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור למפעילת השירות ו/או לשירותיה;

מפעילת השירות רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים בשירות, במשתמשיו, במפעילת השירות או במי מטעמה. במקרה זה, מפעילת השירות תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים בשירות. הוראות המסמכים המחייבים מוסיפות על זכויות מפעילת השירות לפי כל דין.

מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

מפעילת השירות עשויה להציב בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי. 

מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעילת השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם. 

תוכן מסחרי בשירות יסומן לרוב כמודעה פרסומית ובכל מקרה לא ישפיע על סדר התוצאות המוצגות לגולש.

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, בפלטפורמה, בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט המידע הפיננסי של לקוחות השירות) הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

מפעילת השירות אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום בשירות או באמצעותו. כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום בשירות, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

מפעילת השירות מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילת השירות על כך מיידית בכתב, באמצעות טופס יצירת הקשר או באמצעות עמוד יצירת הקשר בפלטפורמה. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילת השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה. 

השימוש באתר, בפלטפורמה, ובכל תוכן או שירות הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, הפלטפורמה וכל תוכן ושירות הכלולים בהם, לרבות כל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע והניתוחים המתבצעים על ידי השירות, טיב הייעוץ, או עצם היותו של היועץ יועץ מוסמך על פי דין. 

איסוף וניתוח המידע המתבצע על ידי השירות וההמלצות שינתנו על ידי מפעילת השירות בעקבותיו הם בגדר המלצה בלבד. מפעילת השירות אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, ובכלל זה נזק לגוף ולרכוש, העלול להיגרם לך או לצדדים שלישיים באם תבחר לפעול בצורה כזו או אחרת בעקבות השימוש בשירות. 

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך. 

מפעילת השירות אינה מתחייבת כי לתכנים שתפרסם בשירות, או באמצעותו תהיה היענות. מפעילת השירות אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילת השירות לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך. 

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בשירות, או ביחס לשימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילת השירות אינה מתחייבת כי תכנים מכל סוג שהוא המתפרסמים בשירות יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני השירות הוא על אחריותך בלבד. 

מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה.

מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.

הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. מפעילת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק היישומון. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

על השימוש באתר, ביישומון ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

העבירה מפעילת השירות את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים. אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

מפעילת השירות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם:

lioz.a@digitalcobwebs.com

עודכן לאחרונה: 21 במרץ, 2021.